Formu PDF olarak indirin

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Endeavor Etkin Girişimci Destekleme Derneği (“Dernek”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Dernek’e yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” veya Mobil İmza ile imzalanarak Dernek’e kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,
 • E-posta adresi ile veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla,

tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 175 FERKO Binası Şişli, İstanbul Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligat

 

 

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 175 FERKO Binası Şişli, İstanbul Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
E-posta adresi ile (İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle) veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla info@endeavor.org.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla [BİK-KEP-adres]  info@endeavor.org.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Dernek tarafından duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır.  Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Dernek tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

A. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

İsim-Soyisim:
TC Kimlik No:
Yabancılar için Uyruk/Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası
Telefon Numarası:
Eposta:
Adres:

B. Lütfen Dernek ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

□ Ziyaretçi/Müvekkil □ Mevcut Çalışanım
□ Tedarikçi/Müşteri □ İş Başvurusu/Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih:

□ Eski Çalışanım

Çalıştığım Yıllar:

□ Diğer:
□ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

Kurum içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:

Konu:

C. Lütfen KVK Kanunu madde 11 kapsamındaki talebinizi/taleplerini işaretleyiniz:

□ a. Kişisel verimin/verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum

□ b. Kişisel verilerim işlenmişse bunlara ilişkin bilgi talep ediyorum

□c.Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılp kullanılmadığığını öğrenmek istiyorum

□ ç. Kişisel verilerimin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığını üçüncü kişileri bilmek istiyorum

□ d. Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması sebebiyle bunların düzeltilmesini istiyorum (açıklama: ………………….)

□ e.Kişisel verilerimin madde 7 kapsamında silimnmesini veya yok edilmesini istiyorum

□ d ve e seçenekleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirim yapılmasını istiyorum

□ İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkması sebebiyle itiraz etmek istiyorum

□ Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğramış olduğumz zararların giderilmesini talep ediyorum (açıklama: …………………. )
D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

□ Adresime gönderilmesini istiyorum.

□ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

□ Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Dernek ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa Dernek tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Dernek ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Dernek, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza:

Metni PDF olarak görüntüleyin

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Endeavor Etkin Girişimci Destekleme Derneği (“Dernek”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Siz değerli başvurucularımızdan Endeavor Programları başvuru formu kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi ve girişimci seçim ve hizmetler sürecinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Derneğimiz tarafından işlenmektedir.

c) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Toplanan kişisel verileriniz KVKK Md. 5/2/( c ) uyarınca  “sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

d) İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

Endeavor Programları Başvuru Formu kapsamında tarafınızdan aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir;

 • Kimlik Bilgisi: Ad-Soyad, Cinsiyet, doğum tarihi
 • İletişim Bilgisi: E-Posta adresi, cep telefonu numarası
 • Ek İletişim kişisinin bilgileri
 • Diğer: Kişisel veri içerebilecek form kapsamında paylaşılan bilgiler

e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; (b) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; yurt içinde yerleşik çalışanlarımız ve mentorlarımıza / üyelerimize, yurtdışı iş ortaklarımız ve mentorlarımıza KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

f) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Derneğimizin Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 175 FERKO Binası Şişli, İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz veya belirttiğiniz elektronik posta adresi üzerinden info@endeavor.org.tr e-posta adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz.

Metni PDF olarak görüntüleyin

WEB SİTESİ HAKKINDA

Endeavor Etkin Girişimci Destekleme Derneği (“Dernek”) tarafından,  https://endeavor.org.tr/ web sitesi (“Site”) kullanıma açılmıştır. Site’ye erişim sağlayan ve/veya kullanan ve/veya yararlanan tüm gerçek ya da tüzel kişilerin (“Kullanıcı”) sitenin her türlü kullanımı için geçerli olan işbu Kullanım Koşulları metnini dikkatle okuması gerekliliği bulunmaktadır.

Kullanıcılar işbu Politikayı okuyarak Site kapsamındaki kullanım ve bilgi paylaşımı konusunda gerekli bilgilendirmenin gerek Türk Hukuku kapsamındaki mevzuatlar (6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair) gerekse de genel etik ilkelerine uygun olarak kendilerine yapıldığını kabul etmektedir. Dernek olarak bizler için verdiğiniz bilgilerin korunması ve gizliliği büyük önem taşımaktadır. İnternet tarafından sunulan birçok olanak ve risk nedeniyle Sitemizin kullanımıyla ilgili tarafınıza ait bilgilerin korunmasına yönelik aşağıda belirtilen hususlar ile ilgili olarak tarafınızı bilgilendirmek istemekteyiz.

KULLANICI TARAFINDAN PAYLAŞILAN BİLGİLER HAKKINDA

Site kullanıcıları, Site kapsamında sair şekillerde kendi açık rızaları dâhilinde tarafımız ile paylaştıkları tüm ticari ve/veya kişisel bilgilerin (“Bilgi”) kendilerine ait olduğunu, doğru ve güncel olduğunu kabul ve beyan ederler. Bahse konu bilgilerin başka bir üçüncü kişi ya da kuruma  (“Üçüncü Partiler”) ait olması halinde Dernek, kullanıcının üçüncü partilere ait bu bilgileri ilgili Kanun ve yasal düzenlemeler uyarınca gerekli bilgilendirme ve rıza neticesinde Dernek ile paylaştığını kabul edecek olup herhangi bir hukuki ve/veya cezai sorumluluk kabul etmeyeceğimizi bildirmek isteriz.

Dernek olarak site üzerinden toplanan bilgileriniz kapsamında sizlere ilgili Kanun ve yasal düzenlemeler uyarınca kademeli olarak bilgilendirmeler sunarak bilgilerinizi tutmamızdaki hukuki sebebimizi, hangi maksatlar ile bilgilerinizi kullandığımızı, hangi kişi ve/veya kurumlara aktardığımıza ve dair detaylı bilgilendirmeleri sağlıyor olacağız.

KULLANICI BİLGİSİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında işbu sözleşmenin tarafı olabilme ve kişisel verilerin işlenebilmesi için rıza verebilme yaşı 18 olup, siteyi kullanan kullanıcının 18 yaşından büyük olduğu kabul edilir.  Kullanıcının siteyi kullanması için en az 18 yaşında olması gerekmektedir. Kullanıcının 18 yaşından küçük olması halinde yasal temsilcisinin/velisinin izni ile siteyi kullandığı kabul edilecektir.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK

Site ve bağlantılı olarak tarafınızdan toplanan tüm kişisel bilgiler gizlilik politikasında belirtilmiştir. Lütfen siteyi kullanmadan önce politikayı okuyunuz. İncelemek için tıklayınız.

MÜLKİYET

Site içerisinde yer alan sanat eserleri, fotoğraflar, grafikler, ses klipleri, video klipler, metinler ve ticari markalar (kısaca “içindekiler”) dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Site aracılığı ile kullanıma sunulan tüm içerikler Derneğe ve/veya lisans verenlerin mülkiyetindedir. İçerikler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve bağlı düzenlemeler ile Türkiye’deki ilgili mevzuatlar kapsamında korunmaktadır.

Site Mülkiyeti

Sitede yer alan mülkiyet başlığı içerisinde bahsi geçen tüm içerikler Derneğe ait olup bunların izinsiz olarak tamamının veya bir kısmının başka platformlarda/sitelerde vb. yerlerde kopyalanması, dağıtılması, satılması, paylaşılması, ticari amaçlı kullanılması, tersine mühendislik yapılması ve her türlü hukuka aykırı fillerde kullanılması yasaktır.

BAĞLANTI SİTELERİ HAKKINDA

İşbu Site’nin yasal sahibi Dernek olup site kapsamındaki içerik ve/veya çeşitli öğelerin yasal hakları ise bazı hallerde Dernek’e bazı hallerde ise üçüncü partilere aittir. Site’nin herhangi bir şekilde kopyalanması, içeriğinin ya da öğelerinin izinsiz alınması ya da taklit edilmesi ilgili yasal mevzuatlar temelinde yasak olup yasal hak sahibinin iznine tabidir.

Site, üçüncü partilerin sitelerine bağlantılar içermektedir. Dernek, üçüncü partilere ait site ve/veya içerikler kapsamında herhangi bir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmediğini ve kullanıcının bunlardan dolayı yaşayabileceği herhangi bir zarardan dolayı da sorumlu tutulamayacağını bildirmektedir.

WEB SİTESİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Dernek dilediği zaman işbu Politikayı, site kapsamında yer alan her türlü hukuki ve/veya sair metni, herhangi bir teknik unsuru, içeriği ya da özelliği değiştirebilecektir. Bahse konu her türlü değişiklik Site’de yayınlanması ile birlikte geçerli sayılacak olup işbu değişikliklere ilişkin gerekli inceleme ve okumaların yapılması kullanıcıların şahsi sorumluluğunda olup Dernek’ın bu kapsamda herhangi bir hukuki ve/veya cezai sorumluluğu söz konusu değildir.

TAZMİNAT

Kullanıcı, yerel yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe, Dernek’i, ortaklarını, iştiraklerini, danışmanlarını, tedarikçilerini, sağlayıcılarını, memurlarını, direktörlerini, çalışanlarını, üçüncü taraflarını ve temsilcilerini her türlü iddia, eylem, talepten ve bunlara karşı savunmayı, tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı kabul eder. Aşağıdakilerden kaynaklanan zararlar, yükümlülükler, kayıplar, yükümlülükler, maliyetler, borçlar ve masraflar (avukat ücretleri dahil) tarafınıza ait olacaktır: (a) kullanıcı olarak sakladığınız, çoğalttığınız, görüntülediğiniz, dağıttığınız veya başka bir şekilde aracılığıyla kullanıma sunduğunuz herhangi bir İçerik dahil olmak üzere Siteye erişiminiz veya kullanımınız. Site; (b) Hizmet Şartları ve ilgili politikaların herhangi bir şartını ihlal etmeniz; (c) herhangi bir telif hakkı, mülkiyet veya gizlilik hakkı dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal etmeniz; veya (d) gönderdiğiniz İçeriğin üçüncü bir tarafa zarar verdiğine dair herhangi bir iddia.

Kullanıcı, işbu sözleşmeye icrai ve/veya ihmali olarak aykırı hareket etmesi durumunda Dernek’e, kullanıcılarına, üçüncü kişilere vereceği tüm zararlardan sorumlu olacağını kabul eder.  Kullanıcının sebebiyet verdiği zararların bir kısmını veya tamamını Dernek’in ödemek zorunda kalması halinde her türlü bedeli rücu hakkı saklıdır.

GARANTİ         

Site, Dernek ve ortakları, iştirakleri, danışmanları, tedarikçileri ve sağlayıcıları tarafından “olduğu gibi” sağlanmaktadır ve siteyi kullanımınızın riski tamamen kullanıcıya aittir. Dernek ve ortakları, bağlı kuruluşları, danışmanları, tedarikçileri veya sağlayıcıları hiçbir sitenin işletimi, içeriği veya site tarafından veya site üzerinden sağlanan herhangi bir bilgi ile ilgili herhangi bir beyan veya garanti vermez. Dernek, sitenin içeriğinin doğruluğu veya eksiksizliği ya da siteye bağlı herhangi bir sitenin içeriğine ilişkin herhangi bir garanti veya beyanda bulunmamaktadır ve herhangi bir hata veya sorumluluk kabul etmemektedir.

SORUMLULUK

Uygulanabilir yasaların izin verdiği en geniş ölçüde; Dernek, ortakları, iştirakleri, danışmanları, tedarikçileri veya sağlayıcıları hiçbir durumda doğrudan veya dolayı olmak üzere hiçbir türlü zarardan sorumlu olmayacaktır.

İLETİŞİM

Dernek ile ilgili her türlü görüş ve önerilerinizi paylaşmak veya sorularınızı yönlendirmek için bizimle Site’nin “İletişim” bölümünden ya da doğrudan info@endeavor.org.tr eposta adresimizden iletişime geçebilirsiniz.

Metni PDF olarak görüntüleyin

GİRİŞ

Bu gizlilik politikası (bu “Gizlilik Politikası”), Endeavor Etkin Girişimci Destekleme Derneğinin (“Dernek”, “biz” veya “biz”) çevrimiçi bilgi uygulamalarını ve sizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayan verilerin bu yöntemle ilgili yapabileceğiniz seçimleri açıklamak için sağlanmıştır. Veriler (“Kişisel Veriler”) Dernek web sitelerinde (“Site”) toplanır ve kullanılır. Dernek olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı düzenlemelere uygun olarak hareket etmekteyiz.

Bu Gizlilik Politikasının resmi dili Türkçe olacaktır. Bu Gizlilik Politikasının herhangi bir çevirisi yalnızca referans amaçlı olacaktır. Herhangi bir çelişkili şartla ilgili herhangi bir ihtilafın ortaya çıkması durumunda, Türkçe dilinde bu Gizlilik Politikasının şartları, buradaki tüm çevirilerin tüm şartlarının yerine geçecektir.

Kişisel Verilerinizle ilgili haklarınızı ve Kişisel Verilerinizi nasıl toplayacağımızı, kullanacağımızı ve işleyeceğimizi anlamak için lütfen bu politikayı dikkatlice okuyun. Bu Gizlilik Politikasını genel olarak veya herhangi bir bölümünü kabul etmiyorsanız, Siteye erişmemelisiniz. Bu Gizlilik Politikası, yukarıda listelenen geçerlilik tarihinden itibaren geçerlidir ve aşağıda “Dernek Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler” bölümünde belirtildiği gibi değiştirilebilir.

TOPLADIĞIMIZ BİLGİLER

Sitenin web sunucuları, Site’ye kullanıcı ziyaretleri sırasında standart internet günlük bilgilerini toplar. Bu bilgiler, performans ve güvenlikle ilgili işlevler dahil olmak üzere Site ile ilgili sorunların giderilmesine yardımcı olmak için kullanılır. Site, sunucu günlüklerine ek olarak, IP adresinizin anonimleştirilmiş bir sürümü de dahil olmak üzere istatistiksel kullanım ve telemetri bilgileri gibi bilgi parçalarını toplayarak kullanıcıların Siteye nasıl eriştiğini ve Siteyi nasıl kullandığını değerlendirmemize yardımcı olmak için Google Analytics hizmetini kullanır. Bu bilgiler, Siteye ne zaman erişildiği, ziyaretçileri Siteye yönlendiren sayfalar ve Sitenin nasıl kullanıldığını ve nasıl olabileceğini anlamamıza yardımcı olan diğer bilgiler gibi Sitenin işleyişi ve kullanımı hakkında toplu istatistikler oluşturmak için kullanılır.

Birçok hizmet gibi, Google Analytics de, bizim durumumuzda olduğu gibi, kullanıcıların Sitemizi nasıl kullandığı hakkında bilgi toplamak için kullanıldığı kullanıcı etkileşimlerini izlemek için birinci taraf çerezleri kullanır. Bu bilgiler, raporları derlemek ve Sitemizi geliştirmemize yardımcı olmak için kullanılır. Raporlar, bireysel ziyaretçileri tanımlamadan web sitesi eğilimlerini açıklar. Sitemizi nasıl ziyaret ettiğinizi etkilemeden Google Analytics’ten çıkabilirsiniz – kullandığınız tüm web sitelerinde Google Analytics tarafından izlenmemeyi tercih etme konusunda daha fazla bilgi için şu Google sayfasını ziyaret edin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Genel olarak, Siteyi ziyaret ettiğinizde, yalnızca tesadüfen IP adresiniz gibi bilgileri ve / veya tarayıcınız veya bilgisayar cihazınız hakkında size Siteye erişim ve uygun içerik sunmamızı sağlayan bilgileri toplarız. Bununla birlikte, kaydolmak, bağış yapmak, bizimle iletişime geçmek, haber ve güncellemeleri talep etmek veya Site aracılığıyla diğer işlemleri gerçekleştirmek için ek Kişisel Veriler sağlamanız gereken sayfalar vardır.

Bu tür Kişisel Veriler şunları içerecektir:

 • ad, adres, web sitesi adresi, sosyal medya tanıtıcısı ve iletişim bilgileri;
 • organizasyon (kuruluşun adı, web sitesi, telefon numarası ve adresi dahil), çalışma alanları, diller ve konum;
 • yanıtlamayı kabul ettiğiniz herhangi bir form ve/veya anketin sonuçları.

Ayrıca Site, İş başvurusu aracılığıyla bir istihdam başvurusunun bir parçası olarak Kişisel Verilerinizi sunmanıza olanak tanır . Bu tür Kişisel Veriler şunları içerir:

 • İsim, iletişim bilgileri, iş deneyimi, eğitim nitelikleri, istihdam için başvurduğunuz ülkede çalışabilme kabiliyeti ve İş Panosuna göndermeyi veya yüklemeyi seçtiğiniz tüm bilgiler.
 • Hakemler ve işe alım görevlileri gibi başvurunuzla bağlantılı olarak üçüncü taraflardan bilgi alıyoruz.

Ayrıca bize başka kişilerle ilgili Kişisel Verileri de sağlayabilirsiniz, örneğin bir Arkadaşı aday göstermek veya birisini istihdam için tavsiye etmek için. Bu sürecin bir parçası olarak, sizin dışınızdaki kişiler hakkında bize isim, iletişim bilgileri, konum, organizasyon, çalışma alanları ve diğer ilgili bilgiler gibi Kişisel Verileri sağlamanız gerekecektir. Söz konusu kişinin Kişisel Verilerini göndermeden önce bizimle paylaşmak için onay aldığınızı ve aldığınızı kabul ve teyit edersiniz. Dernek, sağlanan iletişim bilgilerini kullanarak bu onayı aldıktan sonra 1 (bir) ay içinde onaylayacaktır. Onay onayının olmaması durumunda Dernek bu tür Kişisel Verileri silecektir.

TOPLADIĞIMIZ KİŞİSEL VERİLERİ NASIL KULLANIRIZ

Size yanıt vermek ve ürünlerimizin ve organizasyonumuzun düzgün çalışmasını sağlamak meşru menfaatlerimiz dahilinde olduğu için, bilgilerinizi şu amaçlarla kullanacağız: bağışları işlemek, kuruluşumuz hakkında istenen bilgileri sağlamak, istihdam adaylarını değerlendirmek, diğer adayları değerlendirmek, yanıt vermek Dernek personeli ile bilgi veya bağlantı talepleri ve tarafınızca gönderilen anket yanıtlarını işleme.

Site içerisinde Dernek bünyesinde yer alan diğer sitelere yönlendirilebilirsiniz. Toplanan kişisel veriler Dernek grup şirketleri ile paylaşılmaktadır.

Ayrıca, Siteyi iyileştirmek ve Site içeriğinin siz ve cihazınız için en etkili şekilde sunulmasını sağlamak için topladığımız Kişisel Verileri şu amaçlar için kullanacağız: Siteyi yönetmek ve sorun giderme, veri analizi, test, araştırma, istatistiksel ve anket amaçları dahil olmak üzere dahili işlemler için veya Siteyi güvenli ve emniyetli tutmak için.

İzin vermeniz şartı ile Kişisel Verilerinizi, haber bültenleri ve pazarlama bilgileri dahil olmak üzere sizinle ilgili olacağını düşündüğümüz bilgileri size göndermek için kullanacağız. Bu izni, bu tür sağlanan “abonelikten çık” bağlantısını kullanarak veya info@endeavor.org.tr adresinden bizimle iletişime geçerek istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz .

Kişisel Verileri ortaklarımız, bağlı kuruluşlarımız, danışmanlarımız ve sağlayıcılarımızla paylaşacağız. Bu kuruluşlarla yaptığımız sözleşmeler, Kişisel Verilerinizi gizli tutmalarını ve Kişisel Verilerinizi yalnızca işlevlerini yerine getirmek için gereken ölçüde kullanmalarını ve başka herhangi bir amaçla kullanmamalarını gerektirir. Ayrıca bizim adımıza işlevleri yerine getirmeleri için diğer şirketler ve bireylerle (toplu olarak Hizmet Sağlayıcılar) sözleşme yaparız:

 • Standart internet günlüğü bilgilerini ve ziyaretçi davranış kalıplarının ayrıntılarını toplamak için üçüncü taraf bir hizmet olan Google Analytics kullanıyoruz. Bunu, sitenin çeşitli bölümlerine gelen ziyaretçi sayısı gibi şeyleri bulmak için yapıyoruz. Bu bilgiler yalnızca kimseyi tanımlamayacak şekilde işlenir. Web sitemizi ziyaret edenlerin kimliklerini bulmak için Google’ın herhangi bir girişimde bulunmayız ve izin vermeyi;
 • Web sitemizi barındırmak için üçüncü taraf bir hizmet olan DigitalOcean’ı kullanıyoruz.

Bu Hizmet Sağlayıcıların Kişisel Verilerinizi gizli tutmasını ve Kişisel Verilerinizi yalnızca işlevlerini yerine getirmek için gerekli olduğu ölçüde kullanmasını sağlamak için makul adımları atacağız ve başka bir amaç için kullanmayacağız.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE KADAR SAKLIYORUZ?

Bilgilerinizi aşağıdaki şekilde saklayacağız:

 • Siteyi ziyaret ettiğinizde tesadüfen toplanan teknik veriler (örn. IP adresi, cihaz bilgileri) 3 yıl boyunca saklanacaktır;

Saklama süresinin sonunda, geçmiş davranışları anlamamıza ve Siteyi geliştirmemize yardımcı olmak için bilgilerinizi toplu ve anonim bir biçimde saklayabiliriz.

Kişisel Verileriniz, yasa veya mahkeme emri gerektirmesi halinde ve / veya yasal talepleri savunmak veya takip etmek için gerektiğinde daha uzun süre saklanacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ ÜÇÜNCÜ TARAFLARLA NASIL PAYLAŞIYORUZ

DERNEK dünya çapında faaliyet gösterir ve Kişisel Verileriniz, talep ettiğiniz hizmetleri sağlamak amacıyla, ikamet ettiğiniz yargı alanı dışındaki yargı bölgelerinde, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Hizmet Sağlayıcılara aktarılacaktır. Kişisel Verilerinizi, bizim adımıza hizmet verebilmeleri için Hizmet Sağlayıcılarımız ile paylaşıyoruz. Servis Sağlayıcılarımızdan Kişisel Verilerinizi kayıp, hırsızlık ve yetkisiz kullanım, erişim veya değiştirmeye karşı korumak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri almalarını istiyoruz.

İş başvurusu aracılığıyla bir istihdam başvurusunun bir parçası olarak Kişisel Verileri gönderen kullanıcılar için, referans sağlayabilmeleri için sizi tanımak amacıyla bilgilerinizi paylaşacağız.

Burada belirtilenler hariç olmak üzere Site aracılığıyla sağladığınız Kişisel Verileri önceden yazılı izniniz olmadan satmayacağız.

Yasal olarak gerekli olması halinde veya böyle bir kullanımın aşağıdakiler için makul bir şekilde gerekli olduğuna dair iyi niyetli bir inancımız varsa, bilgilerinizi kolluk kuvvetleri, resmi makamlar veya diğer kuruluşlarla paylaşacağız:

 • yasal bir zorunluluk, süreç veya talebe uymak;
 • olası herhangi bir ihlalin araştırılması dahil olmak üzere hüküm ve koşullarımızı ve diğer sözleşmelerimizi uygulamak;
 • güvenlik, dolandırıcılık veya teknik sorunları tespit etmek, önlemek veya başka şekilde ele almak; veya
 • Yasaların gerektirdiği veya izin verdiği şekilde haklarımızı, mülkümüzü veya güvenliğimizi veya kullanıcılarımızın, üçüncü tarafların veya halkın haklarını korumak (dolandırıcılıktan korunma ve kredi riskinin azaltılması amacıyla diğer şirket ve kuruluşlarla bilgi alışverişi dahil).

Bilgilerinizi üçüncü şahıslara da açıklayacağız:

 • Herhangi bir işi veya varlığı satmamız veya satın almamız durumunda, bu durumda verilerinizi bu tür iş veya varlıkların muhtemel satıcısına veya alıcısına ifşa edeceğiz; veya
 • eğer biz veya büyük ölçüde tüm varlıklarımız üçüncü bir şahıs tarafından satın alınırsa, bu durumda devredilen varlıklar sizin hakkınızda bizim tarafımızdan tutulan bilgileri içerecektir.

DERNEK, Kişisel Verilerinizle ilgili geçerli yerel yasalara uyacak ve Kişisel Verilerinizi aktarımdan önceki aynı korumaya tabi tutmak için makul çabayı gösterecektir. Kişisel Verileriniz farklı bir gizlilik politikasına tabi olursa, Dernek geçerli yerel yasalara uyacak ve aksi takdirde bu tür bir değişikliği size bildirmek için makul çabayı gösterecektir.

6698 sayılı Kanun uyarınca ilgili kişilerin verilerine ilişkin bilgi talep etme hakkı vardır. DERNEK, Kişisel Verilerinizin paylaşılmasını önleme hakkınızın yanı sıra bunu yapmanın ücretsiz bir yolunu size bildirecektir. info@endeavor.org.tr adresine yazarak ilgili kişi haklarınızı kullanabilirsiniz.

ÇEREZLER VE DİĞER İZLEME TEKNOLOJİLERİ

Basit olması için burada tanımlama bilgileri olarak anılan izleme teknolojileri, tarama etkinliğiniz hakkında küçük bilgi parçalarını toplamak ve saklamak için tasarlanmıştır ve genellikle oturum yönetimi, multimedya oynatma ve performans izleme dahil olmak üzere bir dizi işlevi etkinleştirmek için kullanılır. Siteyi ziyaret ettiğinizde, çerezler bizim tarafımızdan veya Servis Sağlayıcılar tarafından tarayıcınıza, tercihleriniz ve Site görüntüleme kalıpları hakkındaki bilgileri kaydetmek için ayarlanır. Çerezler ve bunların nasıl yönetileceği hakkında daha fazla bilgiyi http://www.allaboutcookies.org/ adresinde bulabilirsiniz . Çerezleri aşağıdaki amaçlar için kullanıyoruz:

 • Size alakalı içerik sağlamak;
 • Multimedya oynatma ve sosyal medya entegrasyonunun etkinleştirilmesi;
 • Oturum yönetimi ve güvenlik özellikleri sağlamak;
 • Site performansını ve içerik alaka düzeyini iyileştirme

Sitede kullandığımız çerez türleri ve bunları nasıl kontrol edeceğiniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://endeavor.org.tr/Cerez-Politikasi.pdf adresinde bulunan Çerez Politikamıza başvurun. İşbu politika da bu Gizlilik Politikasının bir parçasıdır.

BAĞLANTILI SİTELER

Size kolaylık sağlamak için, Sitede diğer web sitelerine (“Bağlantılı Siteler”) bağlantı veren köprüler yayınlanabilir. Herhangi bir Bağlantılı Sitenin veya sahibi olmadığımız veya kontrol etmediğimiz herhangi bir şirketin gizlilik uygulamalarından sorumlu değiliz ve bu Gizlilik Politikası geçerli değildir. Bağlantılı Siteler, Sitede topladıklarımıza ek olarak bilgi toplayabilir. Bu Bağlantılı Sitelerin hiçbirini, bu Bağlantılı Sitelerde açıklanan veya sunulan hizmetleri veya ürünleri veya Bağlantılı Sitelerde yer alan herhangi bir içeriği onaylamıyoruz. Hakkınızda toplanan bilgilerin nasıl kullanıldığını ve korunduğunu anlamak için ziyaret ettiğiniz herhangi bir Bağlantılı Sitenin gizlilik politikasını aramanızı ve okumanızı öneririz.

ÇOCUKLAR

Site, 18 yaşın altındaki çocukların kullanımına yönelik değildir ve bu tür çocuklardan bilerek Kişisel Veri toplamayız. 18 yaşın altındaki bir çocuktan farkında olmadan Kişisel Veri topladığımızın farkına varırsak, bu bilgileri Sitemizden, kayıtlarımızdan ve veri tabanımızdan silmek için tüm makul çabayı göstereceğiz. 18 yaşın altındaki bir çocuktan farkında olmadan Kişisel Veri topladığımızın farkına varırsanız, lütfen hemen info@endeavor.org.tr adresine yazarak bizimle iletişime  geçin .

Bu kaldırma işlemi, tam veya kapsamlı bir kaldırmayı garanti edemez. Örneğin, arama motorları ve DERNEK’in kontrol etmediği diğerleri gibi üçüncü taraflar bu tür içeriği yeniden yayınlamış veya arşivlemiş olabilir.

GÜVENLİK

Kişisel Verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir. Kişisel Verilerinizi kayıp, hırsızlık ve yetkisiz kullanım, erişim veya değiştirmeye karşı korumak için uygun teknik ve organizasyonel önlemler kullanıyoruz. Siteye gönderilen ve Site tarafından sunulan bilgileri Taşıma Katmanı Güvenliği (TLS) teknolojisini kullanarak şifreleriz. Bu verileri şifreleyerek TLS, İnternette dolaşırken herhangi birinin bu verileri okumasını engellemeye çalışır. Ne yazık ki, bilgilerin internet veya e-posta yoluyla iletilmesi tamamen güvenli değildir. Kişisel Verilerinizi korumak için elimizden gelenin en iyisini yapacak olsak da, Site veya e-posta yoluyla iletilen bilgilerinizin güvenliğini garanti edemeyiz; herhangi bir iletim riski size aittir.

HAKLARINIZ

Hakkınızda tuttuğumuz Kişisel Verilere ilişkin bilgi alma hakkına sahipsiniz. Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, Kişisel Verilerinizin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme, hangi amaçla işlendiğini ve kimlere aktarıldığını öğrenme haklarına da sahipsiniz. Bu hakları bizimle info@endeavor.org.tr adresinden iletişime geçerek kullanabilirsiniz . Kişisel Verilerinizin saklanmasının gerekli olduğu durumlarda, örneğin yasal bir ihtilaf bağlamında veya kanunun gerektirdiği şekilde, düzeltme veya silme talebinizi reddedebiliriz.

Kişisel verilerinizi işlememiz için bize izin verdiğinizde, info@endeavor.org.tr adresinden bizimle iletişime geçerek istediğiniz zaman onayınızı geri çekebilirsiniz .

Herhangi bir zamanda, bu tür amaçlar için profiller oluşturduğumuz yerler de dahil olmak üzere, size pazarlama göndermek amacıyla sizinle ilgili Kişisel Verileri işlememize itiraz etme hakkına sahipsiniz, pazarlama amacıyla verilerinizi işlememizi reddetmeniz durumunda Kişisel Verileri bu amaçla işlemeyi durduracağız.

ŞİKAYETLER

Kişisel Verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında bir başvuruda bulunmak istemeniz durumunda, lütfen öncelikle https://endeavor.org.tr/Kisisel-Verilerin-Korunmasi-Basvuru-Formu.pdf sayfasında yer alan formu doldurup tarafımıza iletiniz. Başvurunuzun Kanuna uygun olması durumunda en geç 30 gün içerisinde yanıtlayacağız.

BU DERNEK GİZLİLİK POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Bu Gizlilik Politikasını zaman zaman revize edeceğiz. Bunu yaparsak, yeni politikayı web sitemizde yayınlayacağız ve geçerlilik tarihini değiştireceğiz, bu nedenle sık sık gözden geçirmenizi öneririz. Bu Gizlilik Politikasındaki değişikliklerden sonra Siteyi kullanmaya devam etmeniz, yerel yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Metni PDF olarak görüntüleyin

ÇEREZ (“COOKİE”) NEDİR?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.

DERNEK ÇEREZLERİ NASIL KULLANILMAKTADIR?

Dernek çerezleri;

 • Yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım:
  • Parolanızı kaydeden ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve
  • Web sitesine/mobil uygulamaya/mobil sitesine daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.
 • Dernek tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarına nereden ve hangi cihazlardan bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandığınızın tespiti de dahil olmak üzere; web sitesini/mobil uygulamayı/mobil siteyi nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.
 • İlgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için, diğer bir ifade ile hedeflenmiş reklam/tanıtım amacıyla kullanır. Dernek, çerezler yoluyla elde edilen bilgileri sizlere ait diğer kişisel verilerle eşleştirerek; size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz.
 • Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, Site üyelerinin, üyelik bilgileriyle giriş yapabilmesi.
 • Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması veya Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya faaliyetlerine bağlantı sağlamak.
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla ilgili reklam gösterilmesi.

DERNEK ÜÇÜNCÜ TARAF ÇEREZLERİNİ REKLAM VE YENİDEN HEDEFLEME İÇİN NASIL KULLANMAKTADIR?

Dernek çerezleri ayrıca; arama motorlarını, Dernek tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesini, mobil uygulamasını veya mobil sitesi ve/veya Derneğin reklam verdiği web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine/mobil uygulamaya/mobil sitesine ve Derneğin reklam verdiği web sitelerine/mobil/mobil sitesi uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, Derneğin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir.

Dernek ayrıca Google, Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=tr

Bunun yanı sıra ilginizi çekebilecek reklamları sosyal medya platformlarında da sunabilmek ve özel hedef kitle oluşturmak amacıyla kişisel verilerinizden e-posta adresiniz bu platformlar ile paylaşılmaktadır. E-posta adresiniz, bu platformların sunduğu güvenli kanallar ve ortamlar üzerinden aktarılmaktadır. Sosyal medya platformları, e-posta adresinizi hashleyerek, yalnızca eşleştirme işlemi için kullanmaktadır. E-Posta adresiniz üçüncü taraflarla veya diğer reklam verenlerle paylaşılmaz ve eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede sosyal medya platformlarının sistemlerinden silinir.

Örneğin; Facebook, (a) kişisel veriniz Facebook sistemlerinde bulunduğu sürece verilerin güvenliğini ve bütünlüğünü korumak ve (b) Facebook sistemlerinde bulunan kişisel verinize yanlışlıkla veya yetkisiz olarak erişilmesine ve verinizin yanlışlıkla veya yetkisiz olarak kullanılmasına, değiştirilmesine veya ifşa edilmesine karşı korumak için geliştirilen teknik ve fiziksel güvenlik önlemlerini de içerecek şekilde, özel hedef kitlenizi (“özel hedef kitleniz”) oluşturan hash yöntemiyle şifrelenen e-posta adresinizin ve Facebook Kullanıcı Kimliği koleksiyonunun gizliliğini ve güvenliğini sağlayacaktır. Ayrıca, izniniz olmadan veya yasalar gerektirmediği sürece, Facebook üçüncü taraflara veya diğer reklam verenlere özel hedef kitleniz için erişim veya bilgi vermez, özel hedef kitle bilgilerinizi kullanıcılarımız hakkındaki bilgilere eklemez veya ilgi alanına dayalı profiller oluşturmaz ya da özel hedef kitlenizi size hizmet sunmanın haricinde kullanmaz. Facebook özel hedef kitleler koşulları için https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php adresini, Facebook Gizlilik İlkeleri için https://www.facebook.com/privacy/explanation adresini ziyaret edebilirsiniz.

ÇEREZ YÖNETİMİ

İnternet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi edinip, izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz:

 • Google Chrome: Browser’ınızın “adres bölümünde” yer alan, “kilit işareti” veya “i” harfini tıklayarak, “Cookie” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya bloke edebilirsiniz.
 • İnternet Explorer: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “Tool” veya “Araçlar” Bölümünden “Güvenlik” sekmesini tıklayın ve “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerez yönetimizi gerçekleştirin.
 • Mozilla Firefox: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerez yönetiminizi yapınız.
 • Diğer browserlar için de (opera, microsoft edge gibi), ilgili browser’ın yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.
 • Safari: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.
 • Yukarıdaki seçeneklerin yanısıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için: https://www.allaboutcookies.org/, https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilirsiniz, veya “Privacy Badger” uygulamasını kullanabilirsiniz (https://privacybadger.org/)

Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir. Mobil uygulamada söz konusu durum değişkenlik gösterebilmektedir.

ÇEREZ ÇEŞİTLERİ

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: Dernek tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesinde, mobil uygulamasında ve mobil sitesinde kullanım sürelerine göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre veya süresiz olarak kalır.

Çerezin sahibi veya çerezi yerleştiren tarafa göre çerez çeşitleri: Dernek tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesinde, mobil uygulamasında ve mobil sitesinde yerleştiren tarafa göre “Dernek çerezleri (first party cookie)” ve “üçüncü taraf (third party cookie) çerezler” kullanılmaktadır. Dernek çerezleri, Dernek tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezleri ise iş birliği yaptığımız üçüncü taraf firmalar tarafından yönetilmektedir.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: Dernek tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesinde, mobil uygulamasında ve mobil sitesinde kullanım amacına göre; teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır. Dernek bu çerezleri kullanarak; Üyelerini birbirinden ayıran özellikleri belirleyerek, tercih ve beğenilerine uygun kampanya ve reklam yapmak amacıyla Üyeleri büyük gruplara ayırarak, ortalama harcama tutarı, yaş, cinsiyet, alışveriş yapılan kategoriler, mobil kullanım oranı gibi harcama alışkanlıklarını tespit etmeye yönelik istatistiksel çalışmalar yapmaktadır.

Oturum Çerezleri Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin Site’yi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince Site’nin düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır.

Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

Kalıcı Çerezler Kalıcı çerezler Site’nin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler ziyaretçi tercihlerini hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla kullanılan cihazda depolanır.

Kalıcı çerezlerin bazı türleri Site’yi kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

Kalıcı çerezler sayesinde Site, aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda Site tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

Teknik Çerezler Teknik çerezler ile Site’nin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.
Doğrulama Çerezleri Ziyaretçilerin şifrelerini kullanarak Site’ye giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin Site’de ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.
Hedefleme/Reklam Çerezleri Site’de kullanıcılara sunulan reklamları özelleştirmek ve zaten görüntülenmiş reklamların tekrar gösterilmesini engellemek için kullanılan çerez türleridir.
Kişiselleştirme Çerezleri Kullanıcıların tercihlerini farklı Site sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.
Analitik Çerezler Analitik çerezler ile Site’yi ziyaret edenlerin sayıları, Site’de görüntülenen sayfaların tespiti, Site ziyaret saatleri, Site sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

Derneğin web sitesinde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:

Cookie Hizmet Sağlayıcı Cookie İsmi Cookie Amacı Cookie Tipi Cookie Süresi
Google Analytics _ga Kullanıcıların site üzerinde geçirdiği vakit, nereden geldiği, ziyaret sayısı ve zamanını tanımak için oluşturulan Google Analytics çerezidir. Oturum Çerezi Her siteye kullanıcı girişi ile güncellenir. Maksimum 2 yıl
Google Analytics _gat Herhangi bir bilgi tutmaz, bazı sitelerden gelen yoğun tıklanma taleplerini filtrelemek için oluşturulan Google Analytics çerezidir. Performans Çerezi 1 dakika
Google Analytics _gid Kullanıcıları birbirinden ayırmak için oluşturulan Google Analytics çerezidir. Oturum Çerezi 24 Saat